เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่2

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่2  , ขาย เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่2  , ราคา เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่2  , จำหน่าย เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่2 

 

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่2 

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท)

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน

(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.4 GHz และมีหน่วยความจำแบบ L3

Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB จ านวน 1 หน่วย

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1

GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน

1 หน่วย

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18

นิ้ว จำนวน 1 หน่วยไม่มีรายการสินค้ามนหมวดหมู่นี้.