เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 , ขาย เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 , จำหน่าบ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 , ราคา เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1


เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท


คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน

(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยความจ า แบบ L3

Cache Memory ไม่น้อยกว่า 6 MB จ านวน 1 หน่วย

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน

1 หน่วย

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18

นิ้ว จำนวน 1 หน่วย


ไม่มีรายการสินค้ามนหมวดหมู่นี้.